Missie

De Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO vzw) behartigt de belangen van de Vlaamse orthopedagogen en versterkt de plaats van de orthopedagoog in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Hiermee beogen we een kwaliteitsvolle ondersteuning van elke cliënt.

Visie

VVO vzw stelt een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gebaseerde uitoefening van het beroep van orthopedagoog voorop. Orthopedagogen verrichten vanuit een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader activiteiten gericht op de preventie, de diagnostiek, de begeleiding en behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.

Overtuigd van de eigenheid en meerwaarde van de orthopedagogische discipline, zet VVO vzw zich in om het beroep te profileren ten aanzien van andere beroepsgroepen. Tegelijkertijd gelooft VVO vzw sterk in de kracht van multidisciplinair werken en samenwerking met andere beroepsverenigingen. Samen willen we gaan voor een betere toekomst waarin iedereen recht heeft op een volwaardig en kwaliteitsvol leven. Daarenboven heeft VVO vzw een rol naar het bredere publiek om het beroep van orthopedagoog onder de aandacht te brengen en te sensibiliseren over de meerwaarde van orthopedagogen.

Overtuigd van het belang van levenslang leren en ontwikkelen, informeert VVO vzw haar leden over nieuwe ontwikkelingen in de orthopedagogische praktijk en het onderzoek. Om die reden is samenwerking en communicatie met universiteiten voor VVO vzw dan ook belangrijk.

VVO vzw biedt een overleg- en netwerkplatform voor Vlaamse orthopedagogen en andere geïnteresseerden. VVO vzw brengt orthopedagogen in contact en bevordert samenwerking met partners.

VVO vzw speelt in op maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige, en economische veranderingen en behartigt de belangen van de orthopedagoog in dit debat. VVO vzw is een vereniging van vrijwilligers en steunt op inspraak van de leden.

Doelstellingen

  • Behartigen van de beroepsbelangen van orthopedagogen.
  • Formuleren van beleidsaanbevelingen en samenwerking met beleidsinstanties
  • Operationaliseren van beleidsbeslissingen voor de praktijk
  • Verstrekken van relevante informatie aan orthopedagogen
  • Organiseren en stimuleren van vormingen en studiedagen m.b.t het orthopedagogisch werkveld
  • Bevorderen van contacten, communicatie, ontmoeting en netwerking tussen orthopedagogen
  • Uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift; het VVO-tijdschrift
  • Informeren van het bredere publiek over de rol van orthopedagogen

Informatie

De informatieve rol van VVO vzw is tweeledig. Enerzijds informeert VVO vzw haar leden over belangrijke ontwikkelingen in de orthopedagogische praktijk en het onderzoek. De website van de vereniging en VVO tijdschrift spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de samenstelling van het tijdschrift wordt de input van de leden sterk geapprecieerd. Ook de VVO-facebookpagina wordt regelmatig aangevuld met nieuws. Anderzijds wil VVO vzw ook het bredere publiek informeren over de rol van orthopedagogen in de maatschappij en de meerwaarde van een orthopedagogische kijk.

Belangenbehartiging

In verschillende sectoren van de gezondheidszorg, welzijn en onderwijs zijn orthopedagogen aan het werk. Het vrijwaren van de positie van de orthopedagoog betekent dat op verschillende beleids- en beslissingsniveaus de aandacht moet gevestigd worden op de eigenheid en de kwaliteit van de orthopedagogische dienstverlening. VVO vzw zal o.a. in de Federale Raad, de orde van Psychologen en Pedagogen, de interprofessionele en intersectorale overlegorganen de spreekbuis zijn voor de belangen van de orthopedagogen als beroepsgroep.

Netwerking

Orthopedagogen versterken orthopedagogen door elkaar te ontmoeten, ervaring en expertise te delen en contacten te leggen met andere professionele collega’s. Vele orthopedagogische uitdagingen vragen een gedifferentieerd antwoord, vaak met een multidisciplinaire insteek. VVO vzw wil via diverse initiatieven, zoals de organisatie en bekendmaking van studiedagen en workshops, de uitgave van het VVO tijdschrift, … de dynamiek van netwerkvorming ondersteunen.

Historiek

30 jaar VVO vzw

November 24, 2016

Het 30-jarig bestaan van de VVO vzw werd gevierd met een ontmoetingsavond. Tijdens deze avond werd de vernieuwde VVO vzw aan haar leden voorgesteld en werd verder ingegaan op de erkenning en hieraan gekoppelde verplichte registratie voor orthopedagogen.

Read more

VVO vzw 2.0

September 1, 2016

De erkenning van de orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep bracht voor de VVO vzw heel wat extra inspanningen en verantwoordelijkheden met zich mee. Er was nood aan een verdere professionalisering van de VVO vzw. Een werkgroep communicatie werd in het leven geroepen en samen met studenten van UCLL werd een communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt. Dit resulteerde in een…

Read more

Werkgroep erkenning

April 30, 2014

Het bestuur van de VVO vzw stelde een werkgroep aan die zich actief bezighoudt met de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het beroepsstatuut van de orthopedagoog. Dit betreft zowel activiteiten die rechtstreeks met het wetsvoorstel te maken hebben, als ook activiteiten die er indirect aan gekoppeld zijn. Daarnaast werden er ook nieuwe werkgroepen in het leven…

Read more

Erkenning orthopedagogiek goedgekeurd

April 4, 2014

De kaderwet met betrekking tot de erkenning van klinische psychologie en klinische orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep werd goedgekeurd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze wet moet in dit stadium nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten. Daarin zullen onder andere de voorwaarden voor erkenning als klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog nader bepaald worden.

Read more

VVO vzw 20 jaar

June 23, 2007

In 2007 bestond de VVO vzw 20 jaar. Dat werd gevierd met onder meer een nieuwe lay-out voor het tijdschrift.

Read more

Crisis

January 1, 1990

Begin jaren ‘90 maakte VVO vzw een crisis door. In reactie op de turbulente gang van zaken binnen de VVO vzw, richtten de drie Vlaamse universiteiten de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging van Orthopedagogen (VWVO) op. De relatie tussen beide verenigingen verliep moeizaam. Na enige tijd van inspanningen om de kloof te dichten, groeiden de twee verenigingen opnieuw…

Read more

VVO vzw

June 23, 1986

In 1986 werd de vereniging omgedoopt tot vzw.

Read more

Ontmoetingsdag

June 4, 1981

Op 4 juni 1981 werd vanuit Leuven actie ondernomen en een ontmoetingsdag georganiseerd. Daar werd besloten de VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen) op te richten. Geïnteresseerde orthopedagogen konden zich melden als bestuurslid. De eerste jaren werden gekenmerkt door dynamiek, samenwerking via werkgroepen en intensieve communicatie tussen leden en stuurgroep. In 1981 werd ook gestart met de…

Read more

Samenbrengen van studenten

December 31, 1979

Eerste voorstellen voor de opstart van een nieuwe vereniging werden gelanceerd met als doel studenten en orthopedagogen van de Vlaamse universiteiten samen te brengen.

Read more

Herstart

December 31, 1975

De V.O.O.G werd opgedoekt in 1975, maar enkele jaren later werden de eerste voorstellen gelanceerd voor de opstart van een nieuwe beroepsvereniging.

Read more

V.O.O.G

December 31, 1969

Eind jaren ’60 werd de Vereniging van Orthopedagogen en Orthopedagogisch Geïnteresseerden (V.O.O.G.) opgericht.  De V.O.O.G. verenigde alle orthopedagogen.

Read more

Organigram VVO