In de zomer van 2021 realiseerde het RIZIV een nieuwe conventie voor de organisatie en financiering van de psychologische zorg in de eerste lijn volgens de Public Health visie.

(https://www.riziv.fgov.be/)

Een klinisch psycholoog/orthopedagoog is geconventioneerd van zodra hij/zij een overeenkomst heeft ondertekend met een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Elke psycholoog/orthopedagoog is vrij om deze te ondertekenen. Door de overeenkomst te ondertekenen, verbindt zij/hij zich ertoe passende en kwaliteitsvolle zorg te verlenen op basis van de interventies die in de overeenkomst zijn voorzien, samen te werken met andere zorg- en hulpverleners, deel te nemen aan opleidingen en supervisie, de gebruiker te verwijzende gebruiker te verwijzen naar het aanbod dat beantwoordt aan zijn/haar behoeften,, … en daarbij de beschikbare middelen efficiënt in te zetten.

De netwerken hebben de mogelijkheid om klinisch psychologen/orthopedagogen te selecteren op basis van hun portfolio waarin ze hun ervaring en competenties kunnen aantonen.

Er zijn momenteel 11 netwerken voor kinderen en jongeren, 20 voor volwassenen en 1 gemengd netwerk. Het netwerk dient voor een goede samenwerking tussen de zorgverleners, de structuren en instellingen en voor een hoge kwaliteit en continuïteit van de zorg te zorgen, in een specifieke regio, dicht bij de zorgvragers

Het budget dat binnen de ziekteverzekering werd voorzien laat niet toe om alle psychologische zorg in alle praktijken van klinisch psychologen en orthopedagogen te financieren. De bedoeling is om zorg te financieren vanuit de noden van de bevolking en niet in functie van het bestaande aanbod. Het is wel de bedoeling kwalitatief en goed georganiseerde psychologische zorg in de eerste lijn tot stand te brengen in samenwerking met de partners zoals huisartsen, centra algemeen welzijn, onderwijs, …

Het gaat over een nieuw organisatiemodel waarbij naast individuele sessies ook groepssessies worden aangeboden en er ingezet wordt op het sneller detecteren van problemen en ondersteunen van de veerkracht.

Twee types psychologische zorg, wanneer ze georganiseerd worden binnen een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV, zullen vergoed worden:

  • Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer een kwetsbaarheid of moeilijkheid  wordt ervaren, die een impact heeft op het psychisch welbevinden.

Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.

Personen vanaf 15 jaar hebben recht op maximaal 8 individuele sessies of 5 groepsinterventies per periode van 12 maanden.

Personen tot maximaal 23 jaar hebben recht op maximaal 10 individuele sessies of 8 groepsinterventies per periode van 12 maanden.

  • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die de huisarts contacteren, met toestemming van de cliënt.

Personen vanaf 15 jaar hebben recht op gemiddeld 8 en maximaal 20 individuele sessies of 12 groepsinterventies.

Personen tot maximaal 23 jaar hebben recht op maximaal 20 individuele sessies of 15 groepsinterventies.

De leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een aangepast aanbod te garanderen aan personen van 15 tot en met 23 jaar, die naargelang hun behoeften hun zorgnetwerk (kinderen/jongeren of volwassen) kunnen kiezen. Het kan echter niet worden gecumuleerd. Er is geen leeftijdsgrens of geen categorie van problemen (gediagnosticeerd door een arts) om van dit psychologische zorgaanbod te kunnen genieten.

De klemtoon ligt nog op vroegdetectie en – interventie. Naast de individuele consultaties wordt er vooral gevraagd om het aanbod uit te breiden om out – reachend te werken en in groep om zo maximaal mogelijk de persoon met een hulpvraag en de samenleving te ondersteunen naar zelfredzaamheid. Bovendien is er de expliciete vraag om die hulp te organiseren op “lokale vindplaatsen“, de plekken waar je het meeste kans hebt om de kwetsbare groepen te treffen die nog niet in zorg zijn. Die lokale vindplaatsen worden geïdentificeerd in samenspraak met de eerstelijnszones en deze kunnen ook verschillend zijn naargelang de beoogde doelgroep.

We moedigen klinisch orthopedagogen aan contact te zoeken met hun afgevaardigde van VVO in hun regio (https://vvo.be/Aanbod/ : de nieuwe conventie en VVO).