Vanaf 1 september: een versterkt psychologisch én orthopedagogisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België.

De impact op de regelingen binnen de mutualiteiten zou binnenkort duidelijk moeten worden.

Het gaat over twee functies:
o De eerstelijnspsychologische zorg waar het gaat over psychologische interventies van korte duur
en/of lage intensiteit met als doel het psychisch welzijn van de cliënt te behouden of te herstellen.
Dit kan zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen) als in groepssessies. Volwassenen (+15j)
hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies.
Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 10
individuele sessies of 8 groepssessies. Doorverwijzing door een arts is niet meer nodig, dus elke
burger kan zelf initiatief nemen om een consultatie aan te vragen;
o De gespecialiseerde psychologische zorg gericht op de behandeling van onderliggende aandoeningen
(psychodiagnostiek en behandeling). Dit kan ook zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen)
als in groepssessies. Volwassenen (+15j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 20
individuele sessies of 12 groepssessies. Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12
maanden recht op maximaal 20 individuele sessies of 15 groepssessies. Het is nodig dat de klinisch
psycholoog/orthopedagoog een klinisch bilan opmaakt samen met een arts. Daarnaast is het nodig
dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog met een portfolio zijn/haar vaardigheden aantoont voor
deze meer gespecialiseerde sessies.

De financiering voor de klinisch psycholoog/orthopedagoog wordt aangepast met verschillende tarieven
voor individuele en groepssessies en ook is er financiering voor een multidisciplinair overleg voorzien. Het
aandeel voor de cliënt zal 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de cliënt recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro per groepssessie;

De klinisch psychologen/orthopedagogen kunnen deze sessies als zelfstandige of in loondienst uitoefenen
(in dat laatste geval gaat het bedrag voor de sessies naar de voorziening die de klinisch
psycholoog/orthopedagoog tewerkstelt).

De netwerken worden verwacht af te stemmen met de eerstelijnszones en samen te bepalen hoeveel
sessies er per werkingsgebied mogelijk zijn op jaarbasis. Tevens dienen de netwerken intervisies en
supervisies te organiseren en een overeenkomst te sluiten met alle klinisch psychologen/orthopedagogen
die in aanmerking komen. Een klinisch psycholoog/orthopedagoog verbindt zich voor minstens 8u op
weekbasis.

Verder kunt u informatie vinden op https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx en wij hopen binnenkort het webinar hierrond online te kunnen plaatsen.