september 2021

Update in samenwerking met de VVKP

Hulpvraag patiënt

Dit is het principe in de overeenkomst. Het is de hulpvraag van de patiënt die het aanbod bepaalt, niet de problematiek of een diagnose. Dit is een belangrijk verschil met de huidige conventie.

Twee functies

Het budget is beperkt en laat niet toe om alle psychologische zorgvormen te financieren die wij als verstrekkers kunnen aanbieden. Binnen het protocolakkoord hebben de verschillende ministers van volksgezondheid besloten om de beperkte middelen in eerste instantie in te zetten voor 2 psychologische functies in de eerste lijn. Hoewel er daarnaast aangekondigd werd dat het budget voor iedereen is, moet dit toch genuanceerd worden. Er zijn inderdaad geen beperkingen opgelegd naar doelgroepen toe, maar er is wel een heel duidelijk vraag om de kwetsbare groepen als gevolg van de Covid – 19 crisis voorrang te geven.
Het gaat over twee functies:
o De eerstelijnspsychologische zorg waar het gaat over psychologische interventies van korte duur en/of lage intensiteit met als doel het psychisch welzijn van de cliënt te behouden of te herstellen.
Dit kan zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen) als in groepssessies. Volwassenen (+15j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies.
Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 10 individuele sessies of 8 groepssessies. Doorverwijzing door een arts is niet meer nodig, dus elke burger kan zelf initiatief nemen om een consultatie aan te vragen> Naast de individuele consultaties wordt er vooral gevraagd om het aanbod uit te breiden om outreachend te werken en in groep om zo maximaal mogelijk de persoon met een hulpvraag en de samenleving te ondersteunen naar zelfredzaamheid;
o De gespecialiseerde psychologische zorg gericht op de behandeling van onderliggende aandoeningen (psychodiagnostiek en behandeling). Dit kan ook zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen) als in groepssessies. Volwassenen (+15j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 20 individuele sessies of 12 groepssessies. Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 20 individuele sessies of 15 groepssessies. Het is nodig dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog een klinisch bilan opmaakt samen met een arts. Daarnaast is het nodig dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog met een portfolio zijn/haar vaardigheden aantoont voor deze meer gespecialiseerde sessies. Ook hier kan er outreachend en dus in groep worden gewerkt.

Om naar de patiënt toe geen kunstmatig onderscheid te maken tussen ELP – functie en de functie gespecialiseerde zorg wordt dit aanbod geïntegreerd aangeboden. De psychologische hulpverlener is rechtstreeks toegankelijk. Er wordt wel  ingezet op multidisciplinaire samenwerking, echter steeds met akkoord van de patiënt. Het functioneel bilan is de basis voor samenwerking en informatie – uitwisseling. In het akkoord is er ook voorzien dat er een elektronisch patiëntendossier ontwikkeld zal worden voor de klinisch psycholoog/orthopedagoog.

De gespecialiseerde psychologische zorg is enkel vergoedbaar op basis van een functioneel bilan opgesteld door een klinisch psycholoog/orthopedagoog en een arts na aanmelding bij het netwerk gespecialiseerde ambulante GGZ volgens de netwerkafspraken. Het functioneel bilan is in de eerste plaats een communicatie – instrument tussen KP/KO en de patiënt om de hulpvraag om te zetten naar een gemeenschappelijke taal. Dat bilan is  de basis om de begeleiding met de patiënt te evalueren, in te schatten welke hulp er nodig is, communicatie te voeren met andere indien nodig, etcetera. Hoe het geïntegreerde netwerk zich presenteert aan de burger, hoe de interne aanmeldings – en doorverwijsprocessen er zullen uitzien is op dit moment nog niet duidelijk. Dit zal op netwerkniveau bekeken moeten worden.

Kwaliteit

De psychologische functies kunnen enkel uitgevoerd worden door erkende klinisch psychologen/orthopedagogen. Er is aandacht voor intervisie, supervisie en permanenten vorming. Hier worden middelen rond voorbehouden.De netwerken hebben de mogelijkheid om klinisch psychologen/orthopedagogen te selecteren op basis van hun portfolio waarin ze hun ervaring en competenties kunnen aantonen. Hoe het selectieproces precies zal lopen zal in de netwerken bepaald worden.

De webinar rond de RIZIVconventie vind je terug onder VVO Online.

Nog vragen over deze conventie? Neem dan eens een kijkje op de VVKP FAQ – pagina.

Naar de FAQ – pagina

 


14 juni 2021

Vanaf 1 september: een versterkt psychologisch én orthopedagogisch zorgaanbod voor iedereen en gecoördineerd in heel België.

De impact op de regelingen binnen de mutualiteiten zou binnenkort duidelijk moeten worden.

Het gaat over twee functies:
o De eerstelijnspsychologische zorg waar het gaat over psychologische interventies van korte duur

en/of lage intensiteit met als doel het psychisch welzijn van de cliënt te behouden of te herstellen.
Dit kan zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen) als in groepssessies. Volwassenen (+15j)
hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies.
Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 10
individuele sessies of 8 groepssessies. Doorverwijzing door een arts is niet meer nodig, dus elke
burger kan zelf initiatief nemen om een consultatie aan te vragen;
o De gespecialiseerde psychologische zorg gericht op de behandeling van onderliggende aandoeningen
(psychodiagnostiek en behandeling). Dit kan ook zowel individueel (face-to-face of via beeldbellen)
als in groepssessies. Volwassenen (+15j) hebben per periode van 12 maanden recht op maximaal 20
individuele sessies of 12 groepssessies. Kinderen en adolescenten (-23j) hebben per periode van 12
maanden recht op maximaal 20 individuele sessies of 15 groepssessies. Het is nodig dat de klinisch
psycholoog/orthopedagoog een klinisch bilan opmaakt samen met een arts. Daarnaast is het nodig
dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog met een portfolio zijn/haar vaardigheden aantoont voor
deze meer gespecialiseerde sessies.

De financiering voor de klinisch psycholoog/orthopedagoog wordt aangepast met verschillende tarieven
voor individuele en groepssessies en ook is er financiering voor een multidisciplinair overleg voorzien. Het
aandeel voor de cliënt zal 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de cliënt recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro per groepssessie;

De klinisch psychologen/orthopedagogen kunnen deze sessies als zelfstandige of in loondienst uitoefenen
(in dat laatste geval gaat het bedrag voor de sessies naar de voorziening die de klinisch
psycholoog/orthopedagoog tewerkstelt).

De netwerken worden verwacht af te stemmen met de eerstelijnszones en samen te bepalen hoeveel
sessies er per werkingsgebied mogelijk zijn op jaarbasis. Tevens dienen de netwerken intervisies en
supervisies te organiseren en een overeenkomst te sluiten met alle klinisch psychologen/orthopedagogen
die in aanmerking komen. Een klinisch psycholoog/orthopedagoog verbindt zich voor minstens 8u op
weekbasis.

Verder kunt u informatie vinden op https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx en wij hopen binnenkort het webinar hierrond online te kunnen plaatsen.