Update Erkenning Klinisch Orthopedagoog

Sinds de wet tot regeling van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen in werking trad op 1 september 2016, zijn alle rechten en plichten die uit de wet voortvloeien in principe geldig voor de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de beoefenaars van de psychotherapie. In de praktijk was er nog weinig verandering merkbaar voor de orthopedagogen, ondanks de golf van bezorgdheden en onzekerheden die we van onze leden mochten ontvangen. Achter de schermen werd er echter duchtig gewerkt en gediscussieerd. De Federale Raad werd samengesteld, en ook de VVO is daarin vertegenwoordigd. Hier worden adviezen geformuleerd over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. Sinds kort is het echter mogelijk om een visum aan te vragen! Hieronder vindt u meer uitleg over het hoe, wat en waarom. Wie over een visum beschikt en vrijgesteld is van de professionele stage, zal automatisch ook erkend worden. Vanaf 1 januari 2020 geldt een erkenningsplicht voor wie de klinische orthopedagogiek wil uitoefenen.

Erkenningscriteria Klinisch Orthopedagogen

Men moet:

 • beschikken over een visum (aanvraag mogelijk vanaf 18 november 2019);
 • beschikken over een erkenning (verplichting geldt vanaf 1 januari 2020);
 • een professionele stage hebben gevolgd in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze voorwaarde geldt niet voor:
  • klinisch orthopedagogen die op 1 september 2016 de klinische orthopedagogiek reeds uitoefenen;
  • studenten klinische orthopedagogiek die hun studies uiterlijk tijdens academiejaar 2016-2017 aanvatten.

Meer info:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/geestelijke-gezondheidszorgberoepen

Visum

Wat & waarom?
Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

Omdat we als orthopedagogen vervat zijn in de wet op de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, zijn we verplicht om een visum aan te vragen. Het is een attest dat een orthopedagoog nodig heeft om het beroep te mogen uitvoeren.

Wat zijn de voorwaarden?
Om recht te hebben op een visum, moet u in het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische orthopedagogiek waarbij de opleiding minstens 5 jaar studie in het voltijds onderwijs omvat, of 300 ECTS telt.

Het begrip ‘klinisch’ zorgde al vaker voor verwarring en ongerustheid. De wetgever heeft ervoor gekozen om dit naar analogie met de klinisch psychologen ook bij de orthopedagogen toe te voegen. Het klinische aspect zit echter al vervat in ‘ortho’. Aangezien er ook binnen de opleiding geen onderscheid wordt gemaakt, gaan we ervan uit dat alle masters in de psychologie of in de pedagogische wetenschappen die de richting orthopedagogiek volgden en een stage in het domein van de orthopedagogiek verrichten, in principe in aanmerking komen. Er zijn momenteel nog geen overgangsmaatregelen voor (1) mensen die een vierjarige in plaats van vijfjarige universitaire opleiding volgden, en (2) voor mensen die een andere richting binnen pedagogische wetenschappen volgden. Vanuit VVO vzw pleiten we voor overgangsmaatregelen voor beide groepen, maar die zijn tot op heden nog niet gerealiseerd.

Hoe aanvragen?

 1. U logt in op het downloadportaal, hetzij met uw elektronische identiteitskaart (eID), hetzij via de app ‘Itsme’.
 2. Om uw visum aan te vragen, gaat u naar het tabblad “ Aanvraag indienen”. U voegt hiervoor volgende documenten toe :
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement.
 3. Indien u geen eID-kaart of lezer heeft en u maakt geen gebruik van de ‘Itsme’-app, kunt u uw aanvraag ook indienen per mail naar de cel ‘Toegang tot het Beroep & Tattoo’ van de FOD Volksgezondheid, op volgend adres : visa-ggzb-pssm@health.fgov.be , met de volgende documenten:
  • een recto/verso kopie van uw identiteitskaart;
  • een kopie van uw diploma en het diplomasupplement.

Alle uitleg vindt u op:

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-orthopedagogen

BTW-plicht & terugbetalingsmogelijkheden

De mogelijkheid tot Erkenning als Klinisch Orthopedagoog heeft ook rechtstreekse gevolgen voor onze cliënten/patiënten. Vanaf het moment dat we als orthopedagoog erkend kunnen worden, zijn de diensten die door de Klinisch Orthopedagoog verstrekt worden vrijgesteld van btw op grond van art. 44, § 2, 5° van het btw-wetboek.
Als cliënt/patiënt van een Erkend Klinisch Orthopedagoog zal men ook vaker recht hebben op een terugbetaling van de consulten. Sommige mutualiteiten voorzien dit reeds. Zij maken gebruik van onze Lijst van Geregistreerde Orthopedagogen (https://vvo.be/lijst-orthopedagogen/).
Deze lijst biedt een overzicht van orthopedagogen die een VVO-registratienummer aanvroegen. Geregistreerde orthopedagogen behaalden een masterdiploma orthopedagogiek en onderschreven de deontologische code van VVO vzw.
Helaas bepalen de ziekenfondsen zelf welke cliëntengroepen terugbetaling krijgen en aan welke voorwaarden de hulpverleners moeten voldoen om te mogen werken aan terugbetalingstarief. Ook de tarieven voor terugbetaling kunnen verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Soms zijn er zelfs verschillen tussen de regionale afdelingen van eenzelfde ziekenfonds. Het is dus niet eenvoudig om als hulpverlener, laat staan als cliënt je weg te vinden naar een antwoord. Op onze website bieden we een voorbeeldbrief aan die je naar je ziekenfondsen in de buurt kan versturen (https://vvo.be/aanbod/#info_zelfstandigen).
Meer info:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling#q2

UPDATE 4/2/2020

Rond het visum en de erkenning als klinisch orthopedagoog rijzen er heel wat vragen.

Daarom even dit korte stappenplan.

 1. HET VISUM
  • Vraag je visum aan. Dit doe je via de website van de Federale Overheid https://www.health.belgium.be/…/gee…/klinisch-orthopedagogen.
  • Je hebt hiervoor je master/licentiaats-diploma en diplomasupplementen nodig.
  •  Resultaat: Na een tijdje zal je jezelf terugvinden in de lijst met ‘mensen met een visum’ en zal je op hetzelfde portaal je visum kunnen downloaden.
  • Bezorg je visumnummer aan je werkgever.
 1. DE ERKENNING
  • Dit zou automatisch toegekend worden aan wie een visum heeft, zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-kan-ik-mijn-erkenning… Het precieze moment laat nog even op zich wachten.
  • Je zal daarom ook zien dat orthopedagogen niet opgenomen zijn in de aanvraaglijst die je verkrijgt, wanneer je inlogt op de website van Zorg en Gezondheid.
  • we informeerden bij het agentschap Zorg en Gezondheid naar de reden waarom de erkenning op zich laat wachten. Zij gaven volgende reactie

“Alle klinisch orthopedagogen die hun studie uiterlijk aangevat hebben in het academiejaar 2016-2017, komen automatisch in aanmerking voor erkenning indien zij over een visum beschikken. Zij hoeven dus niets te ondernemen om de erkenning te verkrijgen. Ons Agentschap Zorg en Gezondheid zal, van zodra mogelijk, de erkenningsbesluiten via mail aan de klinisch orthopedagogen overmaken. Bij gebrek aan een mailadres maken wij de erkenningsbesluiten via post over.

(!) We leveren tot op heden nog geen erkenningen af omdat de federale permanente databank nog niet volledig aangepast is voor wat de geestelijke gezondheidszorgberoepen betreft. De aanpassing zal evenwel binnen afzienbare tijd gefinaliseerd worden. In afwachting daarvan kunnen klinisch orthopedagogen die in aanmerking komen voor erkenning, blijven werken zonder deze erkenning. Van zodra mogelijk zullen wij immers erkenningsbesluiten opmaken en dit met terugwerkende kracht voor klinisch orthopedagogen die reeds over een visum beschikken.

Voor meer informatie over het visum of om een visum aan te vragen, kunnen klinisch orthopedagogen terecht bij de FOD Volksgezondheid via: https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-orthopedagogen.

Meer informatie over de erkenning als klinisch orthopedagoog kan men terugvinden via de webpagina van ons agentschap: https://www.zorg-en-gezondheid.be/geestelijke-gezondheidszo….”

Contactgegevens: Tel: 1700 mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be