Wat houdt de gesuperviseerde professionele praktijk precies in?

Studenten zullen een gesuperviseerde professionele praktijk van één jaar moeten volgen in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze stage staat  los van de stage in de masteropleiding. De situatie is gelijkaardig aan die van bijvoorbeeld advocaten, architecten, tandartsen, huisartsen,… die na hun masteropleiding ook nog een vorm van gesuperviseerde professionele praktijk moeten volgen vooraleer ze autonoom aan de slag kunnen gaan.

Tot op heden is er nog onduidelijk omtrent de precieze modaliteiten van deze gesuperviseerde professionele praktijk. Zo werd er niet beslist in welk statuut je de stage zal kunnen volgen (al is er grote consensus dat je dit kan doen kaderend binnen een eerste werkervaring en je hiervoor dus ook betaald wordt). De criteria waaraan stagediensten en stagemeesters zullen moeten voldoen is ondertussen wel bekend en kenbaar gemaakt via uitvoeringsbesluiten (KB’s). Raadpleeg de adviezen

Voor meer informatie over de gesuperviseerde professionele praktijk (‘professionele stage’) verwijzen we naar de volgende FAQ van de FOD.

Wie kan zich kandidaat stellen als stagemeester of stagedienst?

Klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen die een visum hebben en voldoen aan de voorwaarden voorzien in de twee koninklijke besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester. Raadpleeg de adviezen

Er zijn nog veel vragen over de gesuperviseerde professionele praktijk, bijvoorbeeld over de verwachtingen ten aanzien van de stagemeesters, over de (wettelijk voorziene) opleiding van de stagemeesters en over de financiering. Er wordt overlegd tussen vertegenwoordigers van het werkveld, de beroepsverenigingen en de universiteiten. We kunnen ons voorstellen dat u graag de antwoorden op deze vragen afwacht vooraleer u zich effectief kandidaat stelt.

De erkenningscriteria bepalen onder andere dat een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog minstens 5 jaar erkend moet zijn om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen, wat op dit moment onmogelijk is aangezien de erkenningen pas sinds 2020 afgeleverd worden. Daarom zijn overgangsmaatregelen voorzien: kandidaat-stagemeesters die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen sinds maart 2021 via het portaal van de FOD Volksgezondheid hun aanvraag indienen. We kregen bevestiging van de FOD dat de minister van Volksgezondheid – na advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen – instructies heeft gegeven om de termijn te verlengen tot 1 juli 2026.

De aanvraag tot erkenning wordt gedaan door de kandidaat-stagemeester en is alleen geldig voor de activiteiten die hij/zij uitvoert in de erkende stagedienst. De aanvraag is dus een vraag tot goedkeuring van de stagemeester en de stagedienst ingediend door één formulier.

Waar kan je je aanvraag indienen als stagemeester of stagedienst?

De FOD Volksgezondheid heeft een portaalsite geopend waarlangs je je aanvraag kunt indienen. Je dient je te identificeren via je elektronische identiteitskaart of via de itsme – app. Doe hier je aanvraag als stagemeester/stagedienst

Bijkomend jaar

Door een foutieve communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid (die ook meegedeeld was aan studenten) is er de voorbije weken veel onrust en verwarring gecreëerd over welke studenten al dan niet de professionele stage moeten vervullen. De communicatie die begin mei verspreid is, lag niet in lijn met eerdere informatie en was niet conform de wet.

We hebben op 12 mei van het Agentschap Zorg en Gezondheid een rechtzetting gekregen.

  1. Een student die afstudeert als klinisch psycholoog, schoolpsycholoog of orthopedagoog ten laatste in academiejaar 2020-2021 is vrijgesteld van de professionele stage, ongeacht zijn/haar vooropleiding. Van zodra de afgestudeerde het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid zal hij/zij automatisch de erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog krijgen op basis van een overgangsmaatregel.
  2. Als een student afstudeert in academiejaar 2021-2022 of later moet hij/zij in principe de professionele stage volgen na het afstuderen. Na een positieve evaluatie van deze stage zal de betrokkene een erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog krijgen.
  3. Studeert iemand af in academiejaar 2021-2022 of later, maar is hij/zij ten laatste in 2016-2017 gestart met de opleiding, kan de betrokkene vrijgesteld worden van de professionele stage op basis van een overgangsmaatregel. Hij/zij zal daarvoor een aanvraag moeten indienen.

Er is op dit moment verder overleg met het Agentschap over hoe die uitzondering bij punt drie precies moet geïnterpreteerd worden. Met name voor de studenten die eerst een andere opleiding (professionele bachelor of een andere academische bachelor of master) gevolgd hebben, is nog niet duidelijk op welke opleiding die startdatum betrekking heeft. Ook de situatie van werkstudenten dient verhelderd te worden. We hebben erop aangedrongen dat dit zo snel mogelijk zou gebeuren.