Wat houdt de gesuperviseerde professionele praktijk precies in?

Studenten die vanaf 2017-2018 hun opleiding in de pedagogische wetenschappen starten zullen een gesuperviseerde professionele praktijk van één jaar moeten volgen in een erkende stagedienst onder leiding van een erkend stagemeester. Deze stage staat  los van de stage in de masteropleiding. De situatie is gelijkaardig aan die van bijvoorbeeld advocaten, architecten, tandartsen, huisartsen,… die na hun masteropleiding ook nog een vorm van gesuperviseerde professionele praktijk moeten volgen vooraleer ze autonoom aan de slag kunnen gaan.

Tot op heden is er nog onduidelijk omtrent de precieze modaliteiten van deze gesuperviseerde professionele praktijk. Zo werd er niet beslist in welk statuut je de stage zal kunnen volgen (al is er grote consensus dat je dit kan doen kaderend binnen een eerste werkervaring en je hiervoor dus ook betaald wordt). De criteria waaraan stagediensten en stagemeesters zullen moeten voldoen is ondertussen wel bekend en kenbaar gemaakt via uitvoeringsbesluiten (KB’s). Raadpleeg de adviezen

Voor meer informatie over de gesuperviseerde professionele praktijk (‘professionele stage’) verwijzen we naar de volgende FAQ van de FOD.

Wie kan zich kandidaat stellen als stagemeester of stagedienst?

Klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen die een visum hebben en voldoen aan de voorwaarden voorzien in de twee koninklijke besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester. Raadpleeg de adviezen

Er zijn nog veel vragen over de gesuperviseerde professionele praktijk, bijvoorbeeld over de verwachtingen ten aanzien van de stagemeesters, over de (wettelijk voorziene) opleiding van de stagemeesters en over de financiering. Er wordt overlegd tussen vertegenwoordigers van het werkveld, de beroepsverenigingen en de universiteiten. We kunnen ons voorstellen dat u graag de antwoorden op deze vragen afwacht vooraleer u zich effectief kandidaat stelt.

De erkenningscriteria bepalen dat de klinisch klinisch orthopedagoog of psycholoog 5 jaar erkend moet zijn om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen. Er is echter een overgangsmaatregel. In de communicatie van de FOD rond het stagemeesterschap is er sprake van een korte periode (tot 1/07/2021) om de aanvraag tot stagemeester in te dienen. Dit is een overgangsmaatregel, waarbinnen de vereiste om vijf jaar erkend te zijn als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog wordt losgelaten. Na het verstrijken van deze termijn dient de kandidaat-stagemeester aan te tonen dat hij al minstens 5 jaar een erkenning heeft om zijn verzoek te kunnen indienen. Uit contacten met de FOD blijkt echter dat een verlenging van deze termijn in voorbereiding is en u dus hopelijk meer tijd hebt om u kandidaat te stellen. We willen u informeren wanneer er meer duidelijkheid is over de gesuperviseerde professionele praktijk, en/of de verlenging van de overgangsmaatregelen.

De aanvraag tot erkenning wordt gedaan door de kandidaat-stagemeester en is alleen geldig voor de activiteiten die hij/zij uitvoert in de erkende stagedienst. De aanvraag is dus een vraag tot goedkeuring van de stagemeester en de stagedienst ingediend door één formulier.

Waar kan je je aanvraag indienen als stagemeester of stagedienst?

De FOD Volksgezondheid heeft een portaalsite geopend waarlangs je je aanvraag kunt indienen. Je dient je te identificeren via je elektronische identiteitskaart of via de itsme – app. Doe hier je aanvraag als stagemeester/stagedienst