Inschrijvingsformulier Webinars – VVO

  • Meer info over de Webinars:    De vroege ontwikkeling van jonge kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsvertraging: bevinding van het OJKO-project

    Onderzoek naar de ontwikkeling van personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) is schaars, zeker wanneer het om jonge kinderen gaat. Met het OJKO-project (Ontwikkeling van Jonge Kinderen met een grote Ontwikkelingsvertraging, www.ojko.be) wilden professor Bea Maes (KU Leuven) en professor Annette van der Putten (RU Groningen) daarin verandering brengen. Naast een korte schets van het project zelf beoogt dit webinar een beknopte samenvatting te geven van de onderzoeksresultaten. Er wordt daarbij voornamelijk ingegaan op de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsvertraging, waarna verder wordt stilgestaan bij enkele belangrijke contextfactoren zoals oudergedrag en gezinsactiviteiten. Er worden enkele voorzichtige praktische implicaties geformuleerd, met aandacht voor interessante pistes voor verder onderzoek.

    Emotionele ontwikkeling in verbinding

    Mentaliserend coachen van begeleiders van mensen met complexe gedragsproblemen. Kinderen, jongeren en volwassenen met complexe gedragsproblemen hebben behoefte aan ondersteuning bij het reguleren van hun stress en emoties (regulate), het aangaan van veilige relaties (relate) en het emotioneel begrijpen van zichzelf en anderen (reason). Deze steun bieden begeleiders binnen een ‘dragend netwerk’, in nauw contact met ouders. Wanneer je deze ‘pittige’ mensen, hun begeleidende teams en ouders ondersteunt, kan je ‘emotioneel besmet’ raken door hun emoties en spanningen. Hierdoor staan je eigen stress- en emotieregulatie en je vermogen om te mentaliseren onder druk. Via mentaliserend coachen bieden orthopedagogen aan begeleiders en ouders een veilige basis aan om emotioneel beschikbaar te zijn en hoopvolle perspectieven te openen. Mentaliseren is een basishouding waarbij je met ‘buik en hoofd’ aanvoelt en begrijpt welke betekenis gedrag kan hebben, stilstaat bij wat het met je doet en bij de ademruimte die je nodig hebt om je ‘goed genoeg’ af te stemmen. Tijdens dit webinar stelt Erik het boek ‘Emotionele ontwikkeling in verbinding. Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen’ en het reflectiespel MENTEMO voor. Erik De Belie is opgeleid als klinisch orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut. Hij was psychotherapeut binnen het M.F.C. De Hagewinde (Lokeren) en wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent (vakgroep orthopedagogie). Nu werkt hij als psychotherapeut in een privé-praktijk (Truweel in Sint-Niklaas), supervisor (o.a. opleiding Psychodynamische Kindertherapie -KU. Leuven) en free lance opleider. In het verleden publiceerde hij over ouderschap, gehechtheid, emotionele beschikbaarheid en mentaliseren.

  •