• Overal

Oproep klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen voor de gespecialiseerde psychologische functie binnen overeenkomsten via netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

In het kader van verdere ontwikkelingen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg hebben de netwerken geestelijke gezondheid en hun netwerkpartners de opdracht om 2 psychologische functies uit te rollen binnen overeenkomsten via netwerken en multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn. 

Het betreft een conventie die een betalingsregeling voorziet voor psychologische zorg in de eerste lijn om deze toegankelijker te maken voor de brede bevolking. Ze vertrekt vanuit de zorgbehoefte van individuele burgers én vanuit lokale noden binnen de globale bevolking eerder dan vanuit een aanbodgestuurde visie. Ze richt zich op het aanbieden van psychologische zorg voor milde tot matig-ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen én hun omgeving.   

Binnen een gefaseerde opstart riepen de Limburgse netwerken gg¬† Noolim, Reling en Ligant reeds eerder op tot kandidaatstelling voor de functie ‚ÄėEerstelijnspsychologische zorg‚Äô (ELPZ). Vanuit deze functie wordt een kortdurend en generalistisch psychologisch zorgaanbod georganiseerd gericht op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van milde tot matige-ernstige psychische problemen. Vraagverheldering, indicatiestelling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn hier de belangrijkste doelstellingen. In het belang van ‚Äėmatched care‚Äô dient waar nodig worden verwezen naar gespecialiseerde zorg in de eerste lijn of naar andere welzijns- en/of zorgpartners.¬†

De functie¬† ‚ÄėGespecialiseerde psychologische zorg‚Äô (GPZ) waarvoor wij hier oproepen focust zich op vroegbehandeling van milde tot matig-ernstige psychische problemen waarvoor omwille van de aard van de problematiek of omwille van een onderliggend psychisch probleem een meer intensief en/of specialistisch aanbod aangewezen is.¬†

Wij roepen in hoofd- of bijberoep werkende zelfstandig klinisch psychologen/orthopedagogen (KP/KO) en zorgorganisaties die KP/KO tewerkstellen op om zich kandidaat te stellen voor het aanbieden van gespecialiseerde psychologische zorg binnen deze conventie. Wij vragen dat deze KP/KO bereid zijn om zich te engageren voor minstens 8 uur gespecialiseerde psychologische zorg.  Indien deze opdracht gecombineerd wordt met een eerstelijnspsychologisch aanbod kan hier een verdeelsleutel gehanteerd worden. Deze zorg wordt aangeboden in nauwe samenwerking met partners uit de 1ste lijn. 

Wij verwachten dat je als KP/KO beschikt over volgende competenties:

 • Je bouwt binnen de eerstelijnszone waarbinnen je actief bent mee aan goede samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners binnen een lokaal netwerk van welzijns-, gezondheids- en ervaringswerkers
 • Je draagt actief bij aan het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
 • Je biedt kwaliteitsvolle zorg (binnen GPZ en evt. ook ELPZ) en bent bereid om mee te werken aan de evaluatie van dit nieuwe project¬†
 • Je stelt je flexibel op om toegankelijke zorg afgestemd op de specifieke zorgnoden binnen het netwerk te realiseren, zowel inhoudelijk als wat betreft vindplaats/locatie
 • Je respecteert en bewaakt de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding, rapportage, facturatie, spreiding van aanbod van sessies, ‚Ķ zoals vastgelegd in de overeenkomst
 • Je participeert op actieve wijze aan vorming, intervisie en supervisie georganiseerd door het netwerk¬†
 • Je beschikt over gerichte kennis en vaardigheden m.b.t., diagnostische inschatting, indicatiestelling, vroegbehandeling en cli√ęntgerichte opvolging¬†
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden om vraaggestuurd te werken
 • Je beschikt over voldoende aantoonbare vorming, kennis en ervaring in het aanbieden van interventies met betrekking tot bepaalde specifieke psychische problemen en/of met bepaalde doelgroepen. Enkele voorbeelden: verslavingsproblemen (middelen, gamen, gokken, ..), eetproblemen, gedragsproblemen, trauma-ervaringen, pijnproblematiek, ‚Ķ¬† Naar doelgroep kan het bijvoorbeeld gaan om mantelzorgers, kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen, ‚Ķ¬†¬†¬†
 • Je beschikt over aantoonbare kennis en voldoende ervaring met bepaalde onderliggende ernstigere psychische problemen die jou toelaten om afgestemde GPZ-interventies gericht op milde tot matig-ernstige klachten aan te bieden.¬† Voorbeelden zijn ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, ‚Ķ¬†
 • Je hebt voldoende kennis en ervaring met behandelingsgerichte klinische diagnostiek en/of beschikt over specifieke diagnostische expertise

Bijkomende voorwaarden 

 • Je bent master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie
 • Je voldoet aan alle wettelijke en discipline gebonden voorwaarden betreffende het voeren van de beroepstitel en het uitvoeren van het beroep klinisch psycholoog/orthopedagoog

Aanbod vanuit het netwerk

 • Een boeiende en gevarieerde opdracht waarbij je voor kortere en/of langere duur mee instaat voor het realiseren van psychologische functies in de eerste lijn aan terugbetalingsvoorwaarden
 • Kans om mee vorm te geven aan de hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een public mental health perspectief
 • Vorming, intervisie en supervisie¬†
 • Indien gewenst voorziet het netwerk of het lokale multidisciplinaire samenwerkingsverband een geschikte locatie als werkplek. Deze is ingebed in voorzieningen van partners¬†
 • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de uitvoering van je opdracht door een provinciale projectmedewerker psychologische functies
 • Ondersteuning in de uitbouw van lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door een lokale co√∂rdinator

Selectieprocedure

 • Een zelfstandig werkende KP/KO of een zorgorganisatie kan zich kandidaat stellen middels het indienen van een portfolio via volgend formulier: ¬† ¬† https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EEqfWaSkyEiICHv_Jg6nyFC8jsVllVxCr76iJ_4c0eNUMFdVNjJGOExaMUc1SlVIMUI1NUFCUldLVS4u¬†
 • Indien de kandidaat voldoet aan de hierboven gevraagde competenties en voorwaarden volgt een kennismakingsgesprek met de provinciale projectmedewerker psychologische functies en de lokale co√∂rdinator
 • Weerhouden kandidaturen worden bekrachtigd door een selectieteam bestaande uit de netwerkco√∂rdinator van het betreffende netwerk, vertegenwoordiging vanuit de beroepsgroepen klinisch psycholoog/orthopedagoog, cli√ęntvertegenwoordiger, organisaties en provinciaal projectmedewerkers
 • Indien er vanuit het kennismakingsgesprek en op basis van het portfolio onduidelijkheid bestaat omtrent de geschiktheid van de kandidaat zal dit worden voorgelegd aan het selectieteam. De selectieprocedure wordt in dit geval vanuit dit team verder mee opgevolgd om tot een weloverwogen en gedragen eindbeslissing te komen

Met bijkomende vragen omtrent het indienen van uw kandidatuur kan u terecht bij:

NOOLIM en RELING  LIGANT 
Caroline Praet, 

provinciaal projectmedewerker psychologische functies volwassenen en ouderen

caroline.praet@zorggroepzin.be

Ine Louwies, 

provinciaal projectmedewerker psychologische functies kinderen en jongeren 

ine.louwies@ligant.be

Johan Sijm, 

netwerkcoördinator Noolim 

netwerkcoordinator@noolim.net

Veerle Umans, 

netwerkcoördinator Ligant 

veerle.umans@ligant.be

David Dol, 

netwerkcoördinator Reling 

david.dol@reling.be

Meer algemene informatie

 • Info voor professionals door FOD: ¬†klik hier¬†
 • Informatie voor uitrol binnen Limburg: klik hier¬†

Namens de netwerken gg Ligant, Noolim en Reling

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bart@vvo.be